Hyresvillkor

Hyresvillkor
Rental Öresund Allmänna hyresvillkor

Tillämplighet
Nedanstående villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare. Villkoren skall gälla om inte annat har avtalats mellan uthyrare och hyrestagare. Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjektet utgör accept av detta avtal.

Utlämning och återlämning
Hyresobjektet vars mottagande skall kvitteras avhämtas vid uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas dit. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normalt slitage i gott skick. Är inte hyresobjektet rengjort debiteras hyrestagaren för rengöringen. Hyrestagaren skall vid återlämnandet upplysa uthyraren om eventuella skador eller andra problem som har uppstått eller upptäckts under användandet. Hyresobjektet anses som återlämnat när det har kvitterats av uthyraren.

Hyrestid
Hyrestiden räknas från den dagen då hyresobjektet levereras eller hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Om uthyrning för specificerad tid har avtalats skall hyresobjektet återlämnas senast på den avtalade tidpunkten, hyrestagaren skall snarast meddela uthyraren om det uppstår problem som kan medföra ett försenat återlämnande.

Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt uthyrarens gällande prislista som kan komma att justeras under hyresperioden. Minimidebitering om 150: – tillämpas. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag som är beräknad till 8 timmar, vid flerskiftsdrift debiteras skifttillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria såvida inte hyresobjektet används dessa dagar. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte hyresobjektet är avställt och tillgänglig för avhämtning. Vid uthyrning till privatpersoner utgår hyra alla veckans dagar. Del av dag debiteras som hel dag såvida inget annat har överenskommits. Vid hyra för längre tid än en dag ges 25% rabatt på dagshyran för följande dagar. Alla priser anges inkl. moms.

Betalning av hyra
Faktura utsändes snarast efter hyresperiodens utgång. Vid längre hyresperioder sker fakturering månadsvis. 10 dagar netto tillämpas. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan + 8 % samt lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Uthyraren tillämpar legitimationskontroll och kreditkontroll. Uthyraren har rätt att begära att hyrestagaren ställer betryggande säkerhet eller att neka uthyrning baserat på utfallet av kreditkontrollen eller övriga omständigheter.

Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyrestagaren ansvarar för att användaren har erforderliga kunskaper och skyddsutrustning för ett säkert handhavande av hyresobjektet. Hyresobjektet får inte utan uthyrarens medgivande användas av annan än hyrestagaren. Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresobjektet förvaras eller används, uthyraren skall på begäran få tillgång till denna plats för att kunna kontrollera hyresobjektet. Hyresobjektet får inte föras utanför landets gränser såvida detta inte särskilt har överenskommits.

Skötsel
Hyrestagaren skall fortlöpande kontrollera hyresobjektets skick och avvikelser skall omedelbart meddelas till uthyraren. Hyrestagaren skall avbryta användandet om avvikelsen är av sådan karaktär att det kan medföra risk för användaren eller risk för ytterligare försämring av hyresobjektets skick. Hyrestagaren skall följa uthyrarens anvisningar om drivmedel, smörjmedel, tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. Uthyraren bekostar och ombesörjer periodisk besiktning, besiktning i samband med installation på arbetsplatsen ombesörjs och bekostas av hyrestagaren.

Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Det åligger hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat samt att i övrigt vidta åtgärder för att skydda det mot skada och förlust. För hyresobjekt som enligt lag skall vara trafikförsäkrade och övriga fordon ombesörjs och bekostas försäkringen av uthyraren, eventuell självrisk betalas av hyrestagaren. Vid skada eller förlust skall detta omedelbart anmälas till uthyraren. Hyresobjekt som inte återlämnas debiteras till nyanskaffningsvärde.

Reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren. Reparationer därutöver får inte utföras utan uthyrarens godkännande.

Följdskador och driftsavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada på person eller egendom som orsakas av användning eller placering av hyresobjektet under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för följdskador eller kostnader till följd av driftsavbrott eller leveransförsening av förhyrd utrustning. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra för sådan tid då utrustningen inte har varit tillgänglig för användning.

Hävande
Parterna har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot avtalet och efter erinran från motparten inte rättelse sker utan dröjsmål.

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs, på annat sätt kan antas vara illikvid eller på obestånd, använder hyresobjektet på olämpligt sätt som kan skada dess skick, vidtar åtgärder i syfte att skada uthyrarens äganderätt till hyresobjektet eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet är uthyraren berättigad att omedelbart häva avtalet och återta hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart anmäla sådana förhållanden till uthyraren. Återtagande sker på hyrestagarens bekostnad.

Övrigt
Tvist mellan parterna i detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt i allmän domstol.

Avvikelser från detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av behörig företrädare.

All utrustning är stöldskyddsmärkt med smart DNA och mikropunkter.

Villkoren är senast uppdaterade 2020-02-16

Stöldskyddsmärkning med gravyr, DNA och mikropunkter från SSF Stöldskyddsföreningen
För säkerhets skull är all utrustning hos Rental Öresund märkt med DNA från SSF Stöldskyddsföreningen och dessutom graverad.
Rental Öresund märker all utrustning med DNA och mikropunkter från SSF Stöldskyddsföreningen
Stöldskyddsmärkning belyst med UV-ljus. Rental Öresund märker all utrustning med DNA och mikropunkter från SSF Stöldskyddsföreningen